REGULAMIN  

SERWISU  INTERNETOWEGO FOTOPRESS 55

 

Poniższy Regulamin określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia 25.12.2014 roku i jest następstwem wejścia w życie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827).

 

          I.   Postanowienia ogólne

          Adres siedziby: ul. Karmelicka 55, 31-128 Kraków

          Tel.: 12 632 49 45,

           e-mail:biuro@fotopress55.pl

           II.     Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

         III.    Rejestracja i logowanie   

           IV   Składanie zamówień

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.fotopress55.pl/user.html.
 2. Klient, po zarejestrowaniu się i zalogowaniu na stronie, składa zamówienie poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Zamów zdjęcia” a następnie wgrywa zdjęcia, które zamierza wywołać i wskazuje sposób edycji zdjęć (format i rodzaj papieru), ilość kopii każdego zdjęcia oraz opcję zastosowania białej ramki.
 3. W celu finalizacji zamówienia Klient wskazuje:

           V   Ceny towarów 

VI    Formy płatności

 1. Zapłaty za zamówione produkty (obejmującej cenę za zamawiane produkty + koszt dostawy) można dokonać:

 VII   Dostawa

 1. na terenie Polski (niezależnie od wagi zamówionego produktu):

- przesyłka priorytetowa 1 dniowa - opłata  9,60  zł.,

- przesyłka priorytetowa 3 dniowa  - opłata  8,30  zł.

 1. za granicę - opłaty ustalane są indywidualnie w zależności od wagi przesyłki.

VIII    Realizacja zamówień

 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć przygotowanie zamówionych produktów do odbioru osobistego przez klienta w siedzibie FOTO - PRESS ( względnie dostarczenie zamówionych produktów do Klienta w przypadku wyboru przez klienta opcji dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej )
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 3. dni roboczych po złożeniu  zamówienia.
 3. W szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może wydłużyć się o kilka dni o czym Klient zostanie indywidualnie powiadomiony drogą mailową.
 4. Procedura realizacji zamówienia zostaje rozpoczęta:

          IX    Reklamacje (zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową)

 1. Sprzedawca, FOTO-PRESS, odpowiada wobec kupującego z tytułu wad fizycznych bądź  prawnych – rękojmia, stosownie do zapisów Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. Reklamacje należy składać na adres: „FOTO-PRESS”, ul. Karmelicka 55, 31-128 Kraków.
 3. Składając reklamację należy dostarczyć do FOTO-PRESS reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu (paragon).  W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, numer zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 4. FOTO-PRESS rozpatrzy reklamację najpóźniej w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, we wskazanym powyżej terminie reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta FOTO-PRESS wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy, względnie obniży cenę tego towaru, a jeśli nie jest to możliwe Sprzedający zwróci kupującemu równowartość ceny towaru.
 6. Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi FOTO-PRESS.
 7. W przypadku reklamacji nieuzasadnionych towar jest odsyłany do Klienta na jego koszt.

         X.  Prawo do odstąpienia od umowy

Niniejszy pkt. dotyczy Klientów korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.) mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Michał Gancarczyk, „FOTO-PRESS”, ul. Karmelicka 55, 31-128 Kraków, e-mail: biuro@fotopress55.pl, tel. 12 632 49 45) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy[M2] , jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej (zakładka „Kontakt”). Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną).
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie[M3]  otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Jeżeli otrzymali Państwo rzeczy w związku z umową, będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: ul. Karmelicka 55, 31-128 Kraków - niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 
 5. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu Internetowego oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w wypadkach świadczeń rzeczy nieprefabrykowanej, wyprodukowanej według specyfikacji Konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 8. FOTO-PRESS zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy i anulowania zamówienia, jeśli udostępnione przez Klienta zdjęcia nie nadają się do wykonania zlecenia ​         

         XI    Dane osobowe

 1. W trakcie rejestracji w Serwisie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie  danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.
 2. FOTO-PRESS zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych Klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się pod adresem: http://www.fotopress55.pl/polityka-prywatnosci.html.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 5. W celu zrealizowania dostawy FOTO-PRESS powierza przetwarzanie danych osobowych Poczcie Polskiej oraz – w przypadku wyboru formy płatności szybkim przelewem internetowym – firmie Dotpay S.A..
 6. Dokonując rejestracji w Serwisie Internetowym Klient wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania jego podmiotom, o którym mowa w ust. 5. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu dokonania rejestracji.
 7. Techniczne warunki korzystania ze Serwisu
 8. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), wskazujemy, że minimalne wymagania techniczne sprzętu komputerowego Klienta, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym firmy FOTO-PRESS, stanowią:

        XII    Postanowienia końcowe


 [M3]Zgodnie z Ustawą, przedsiębiorca ma obowiązek, niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrotu konsumentowi wszelkich płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (art. 32 ust. 1 Ustawy), z zastrzeżeniem, że jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy do przedsiębiorcy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorca, to przedsiębiorca musi zwrócić konsumentowi jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia.

Przykładowo, jeśli przedsiębiorca oferuje dostarczanie swoich towarów zakupionych w sklepie internetowym za pośrednictwem poczty i firmy kurierskiej, a konsument odstępując od umowy odesłał do przedsiębiorcy towar kurierem, przedsiębiorca musi dokonać zwrotu kosztów wysyłki jedynie do wysokości kosztów wysyłki za pośrednictwem poczty.